Общи условия

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ 8” ЕООД, наричано по-долу “IVAYLA.BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„България Консулт 8” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204942090, със седалище и адрес на управление: гр. гр. София, р-н Илинден, бл. 66, вх. А, ет. 4, имейл адрес: ivaylastoyanova21@gmail.com, телефон: 0885 620 338

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „IVAYLA.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “IVAYLA.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „IVAYLA.BG”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и IVAYLA.BG договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

II. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://www.IVAYLA.BG и всички негови подстраници.

Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “IVAYLA.BG” стоки.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„IVAYLA.BG” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

„IVAYLA.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „IVAYLA.BG”.

„IVAYLA.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „IVAYLA.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“IVAYLA.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „IVAYLA.BG”, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

„IVAYLA.BG” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “IVAYLA.BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „IVAYLA.BG” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “IVAYLA.BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „IVAYLA.BG”.

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:

 1. Да види историята на направените поръчки
 2. Да проследява статуса на поръчката

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „IVAYLA.BG” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

V. ПОРЪЧКА

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „IVAYLA.BG”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „IVAYLA.BG” стоки и услуги.

При липса на наличност от дадена стока „IVAYLA.BG“ си запазва правото да откаже поръчката.

След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „IVAYLA.BG”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

“IVAYLA.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

“IVAYLA.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “IVAYLA.BG”

3) са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “IVAYLA.BG”.

VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да регистрирате потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по няколко начина:

 • поръчка през сайта – можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона “Купете” или друг аналогичен текст, който се намира до всеки наличен продукт. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане. След направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. Поръчка по телефона – можете да поръчате и на телефон 0885620338, като наш сътрудник ще приеме поръчката Ви и ще Ви асистира. Потребителят прави заявка за поръчка на посочения телефон за избраните от него стоки, като предоставя на оператора на www.IVAYLA.BG необходимите данни за извършване на доставката (име на получател, адрес на доставка и т.н.) и други специални изисквания за изпълнение на поръчката, ако има такива.
 • Поръчка чрез чат на живо с оператор- използвайте чат прозореца, който можете да намерите на сайта и ще имате възможност да зададете Ваш въпрос към професионално обучените ни сътрудници или да направите поръчка, като ще получите пълна помощ в целия процес.
 • Поръчка чрез фен страницата ни във Фейсбук – това е друг и също много лесен и удобен начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка чрез нашата фирмена страница във Фейсбук. За да направите това е нужно само да харесате страницата ни и да ни изпратите в лично съобщение Вашето питане или продукти, които желаете да поръчате. Останалото ще направи наш сътрудник вместо Вас. Харесайте нашата страница във Фейсбук и участвайте в игрите и конкурсите с награди, които се организират там всяка седмица: https://www.facebook.com/IvaylaShop/
 • поръчка чрез електронна поща (email)- това е друг начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка лесно и удобно. Изпратете Вашето запитване на: info@IVAYLA.BG и нашите професионални консултанти ще отговорят в най-кратки срокове и ще Ви асистират при нужда

Поръчките и запитванията от страна на клиентите се обработват от операторите на www.IVAYLA.BG в рамките на работното време. Подаръкът към всяка поръчка, може да бъде различен, в зависимост от текущите промоции към момента. IVAYLA.BG си запазва правото да прави промени и корекции на предлаганите подаръци, спрямо вида на моментната промоция.

Всички изображения и описания на продукти в сайта www.IVAYLA.BG са ориентировъчни, с информативен характер и подлежат на промени.

IVAYLA.BG не носи отговорност относно фабричните опаковки на продуктите (напр., но не само – липса на целофан, холограмни стикери и други), както и промени по аромата, които производителите периодично извършват в годините при реформулиране на съществуващи аромати.

Тестерите на парфюми не са предназначени за лична употреба от потребителите, т.е. те са предназначени за продажба с цел изпробване и/или представяне на даден аромат в търговски обекти, магазини, презентации и др. Всички цени, включително промоционалните цени са валидни до момента, в който продукта бъде изтеглен или изчерпан. Отстъпки не могат да бъдат комбинирани и добавяни.

Продавачът има право да откаже да обработи поръчката, ако количеството на стоките не съответства на обичайното количество стоки, предназначени за лична употреба. В случай на спор относно нормалното количество за нормално потребление, становището на Доставчика винаги е с предимство. Покупките с търговска цел от уебсайта за търговия на дребно www.IVAYLA.BG са изрично забранени. Ако се интересувате от продажби на едро, моля свържете се с нас на info@ivayla.bg

VII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „IVAYLA.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

„IVAYLA.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 1. „IVAYLA.BG” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „IVAYLA.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

VIII. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност- в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
 2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
 3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
 4. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя.
 5. Технически проблем

При възникване на проблеми с доставката по наша вина, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж, в брой(получаване на пратката на място от офиса) и чрез банков превод.

 1. Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера

Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 1. Плащане с карта: клиентът заплаща своята поръчка с кредитна/дебитна карта веднага след нейното създаване.

След като завършите поръчката си, ще бъдете пренасочени към сигурен и защитен 3D Secure портал за безопасни плащания, който гарантира сигурността на вашите лични данни. IVAYLA.BG не обработва и не съхранява информация за картовите данни на клиентите.

Приемат се кредитни карти: VISA, MasterCard, Maestro. Плащането се извършва чрез лицензиран от БНБ платежен оператор myPOS или Уникредит Булбанк .

НОВО! Можете да заплатите и чрез Google Pay / Apple Pay или iCard.

 1. Плащане по банков път (банков превод): заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от www.IVAYLA.BG банкова сметка. След получаване на сумата в нашата банкова сметка, ние ще изпратим поръчката Ви. В този случай при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

„IVAYLA.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „IVAYLA.BG”.

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

(1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „IVAYLA.BG” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

„IVAYLA.BG“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. За упражняване правото на отказ „IVAYLA.BG“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „IVAYLA.BG“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Изтеглете: Формуляр за отказ от договор

В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при www.IVAYLA.BG. във вида, в който са били получени.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „IVAYLA.BG” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид(напр. разкъсана опаковка, целофан, премахнати етикети, липсващи части и др.).

Връщане или замяна на разопаковани и/или тествани продукти не се извършва.

„IVAYLA.BG“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „IVAYLA.BG” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато във връзка с изпълнението по договора „IVAYLA.BG“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „IVAYLA.BG“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

(1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 1. стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
 2. козметични продукти, които са фабрично незапечатани и без предпазен стикер(safety sticker), отворени козметични и други продукти, които влизат в пряк контакт с кожата. Поради хигиенно-здравни причини връщането на такива стоки е невъзможно.

„IVAYLA.BG” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към www.IVAYLA.BG са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично в офиса на магазина или да я изпрати по куриер. Адресът е с.Казичене, ул. Димитър Ашов 12

Когато получената от потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, разходите по връщането на стоката са за сметка на www.IVAYLA.BG. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма Спиди, като посочи получател фирма “България Консулт 8” ЕООД, по договор.

Върнати към нас пратки с наложен платеж или начислена такса доставка няма да бъдат приемани!

“IVAYLA.BG” възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.

XI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

(1) Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката си при получаването ѝ от куриера и да се увери, че стоките са в изряден вид. След като пратката е получена от клиента, ние считаме, че тя е приета без възражения и проблеми и последващи допълнителни претенции за транспортни дефекти или липси не могат да бъдат предявявани. 

„IVAYLA.BG” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

Появата на алергична реакция или друг подобен здравословен проблем не е в резултат на дефект на продукта, а в индивидуалната реакция на всеки към съставките, които са вложени в самия продукт.

Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока (24 месеца), условията и мястото на гаранционното обслужване.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

(1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „IVAYLA.BG“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(2) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “IVAYLA.BG“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

Изтеглете: Формуляр за рекламация

Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: info@IVAYLA.BG

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал(само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (IVAYLA.BG не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. платежен документ за получената стока (издава се от куриера при получаване на пратката); протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ако “IVAYLA.BG“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(1) „IVAYLA.BG“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато „IVAYLA.BG“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

(1) „IVAYLA.BG“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително и това не възпрепятства нейната нормална употреба.

XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „IVAYLA.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „IVAYLA.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „IVAYLA.BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „IVAYLA.BG”, „IVAYLA.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „IVAYLA.BG”.

(1) „IVAYLA.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. „IVAYLA.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „IVAYLA.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

„IVAYLA.BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „IVAYLA.BG” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XIV. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XVI. ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.

Преди изпращане на поръчаната стока, „IVAYLA.BG” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„IVAYLA.BG“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „IVAYLA.BG” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ в присъствието на куриера и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. „IVAYLA.BG” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях

 

Количка0

Количка

Поръчай сега